کمک گسترده شرکت Aras Cert در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

6 اکتبر , 2018
________________________________________________________________________
  • کمک گسترده شرکت Aras Cert در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

 

با توجه به خروج برند های متعدد و معتبر بین المللی از ایران شرکت Aras Cert با توجه به تمام مشکلات احتمالی عدم ترک ایران،

تصمیم به ادامه حضور در کشور نموده و موفق گردیده به عنوان جایگزین اصلی بیشتر برند های خارج شده از ایران قرار گیرند.________________________________________________________________________